Cigánymisszió

A krisztusi küldetést szem előtt tartva

Az Országos Református Cigánymisszió elmúlt hat éve

Az Országos Református Cigánymisszió szolgálata az elmúlt években munkatársi közössége és a rendelkezésre álló források bővülésével, lelki és kulturális programokkal, valamint közösségfejlesztő képzéssel gazdagodott. Emellett folytatódtak a gyülekezetek és az iskolák befogadóbbá válását elősegítő programok is. A cél ugyanaz, mint a misszió koncepciójának 2013-as zsinati elfogadása idején: szeretnék segíteni a gyülekezeteket a cigány közösségekben végzett szolgálatukban. Emellett megszilárdítanák roma testvéreinkben a cigány, magyar és református identitást az evangélium megbékélést, gyógyulást és reményt kimunkáló ereje hirdetésével.

A református cigánymissziónak évtizedekre visszanyúló története van, a lokális és regionális szintű szolgálatokról azonban nem készült átfogó, országos felmérés 2012-ig. Ebben annak idején közel hétszáz gyülekezet vett részt. A kutatás feldolgozásának és az egyházon belüli együtt gondolkodásnak az eredménye pedig az a hosszú távú stratégiai dokumentum lett, amely a mai napig meghatározza a reformátusok romák közötti szolgálatát.

2013-tól a Svájci Protestáns Egyházak Segélyszervezete (HEKS) és a Magyarországi Református Egyház (MRE) közötti megállapodásnak köszönhetően tizenhárom gyülekezet valósított meg tanodai foglalkozásokat, baba-mama köröket és játszóházakat. – A program rugalmas, hiszen nem valamilyen szabványhoz kell alkalmazkodnunk, hanem mindenütt a helyi igényekre igyekezünk reagálni – mondta Ignácz Andrea programkoordinátor, hozzátéve, hogy „nem nagy volumenű támogatásról van szó – ez inkább az alapot képezi ahhoz, hogy a gyülekezetek idővel növeljék az önrészt, és később önállóan működtessék ezeket a kezdeményezéseket”. 

_vsz_dsc08338.jpg

Fotó: Vargosz

FORMÁLNI A MISSZIÓI LÁTÁSMÓDOT

Már a stratégia megalkotása során elkezdődött a cigánymiszszióban szolgáló közösségek hálózatba szervezése, az éves események pedig tovább erősítették a gyülekezetek közötti kapcsolatokat. Ennek elsődleges színtere az április 8-i nemzetközi romanaphoz kapcsolódó, káposztásmegyeri országos cigánymissziós imanap, valamint a többnapos őszi berekfürdői országos cigánymissziós konferencia lett, ahol a Kárpát-medence egymástól több száz kilométerre található gyülekezetei találkozhattak egymással minden évben.

_vsz_dsc08349.jpg

Fotó: Vargosz

A tapasztalatcserén túl a közös dicsőítés, imádkozás, bizonyságtételek egyaránt erősítik a testvéri kapcsolatokat ezeken az alkalmakon. 2014-ben szervezett először lelkésztovábbképzést a Cigánymisszió a romák között szolgáló vagy azt tervező lelkipásztorok és gyülekezeti munkatársak számára. – Meggyőződésem, hogy az emberek életét átformáló változásokat az evangélium elhozásával tudunk elérni – vélekedik Tóth Anita országos cigánymissziós referens. – Szolgálatunknak ez az alapja. Az országban található közösségeket pedig leginkább úgy tudjuk elérni, ha ehhez megfelelő eszközöket adunk a közöttük szolgáló lelkipásztorok kezébe – tette hozzá. Ezek a továbbképzések a mai napig kulcsfontosságú szerepet töltenek be a gyülekezetek missziói látásmódjának formálásában.

DA_20191018-77.jpg

Fotó: Dezső Attila

VÁLTOZÁSRA HÍVNAK

A Cigánymisszió küldetésének egyik kiindulópontja az ember teremtett voltából fakadó értékessége és méltósága. Minden etnikai, gazdasági, szociális alapú megkülönböztetés, alá-fölé rendelő, leereszkedő viszony bűn Isten előtt. Ezt a bűnt azonban fájdalmainkkal együtt lehetőségünk van letenni Krisztus keresztjéhez. Erre hív mindenkit az etnikai csoportok és nemzetiségek közötti megbékélést célzó, Ruandából induló Kiengesztelődési szeminárium, amely közvetetten a helyi közösségek életére is pozitív hatást gyakorol. Hazánkban először a Cigánymisszió szervezett ilyen alkalmat 2015-ben roma és nem roma résztvevőkkel, 2019-ben pedig tréninget is tartottak a ruandai és a nemzetközi szolgálatot elindító szolgálók vezetésével. – Mivel a programnak lelki-spirituális mélysége is van, többet ad, mint egy interkulturális vagy csupán pszichológiai eszközöket használó tréning – fogalmazott Dani Eszter, az MRE zsinati missziói irodavezetője. – Változásra hívjuk az emberek gondolkodását: nem szabad azt hinniük, hogy azzal a kis előítélettel, amely bennük van, boldogan tudnak élni – tette hozzá a lelkipásztor.

DA_20191019-177.jpg

Fotó: Dezső Attila

A misszió céljai között szerepel, hogy a cigányok és nem cigányok közötti megbékélést elősegítő alkalmak a következő években szolgálatuk egyik sarokkövét képezzék. Az Országos Református Cigánymisszió éves eseményeinek sorába 2016-ban kapcsolódott be a cigánymissziós gyerektábor, amely a református tanodákban tanuló, valamint a Református Nevelőszülői Hálózathoz kapcsolódó gyermekek számára kívánt egyheti, élménypedagógiai alapokon nyugvó, értékteremtő szabadidő-eltöltést lehetővé tenni, Nyeső Ágnes korábbi cigánymissziós referens vezetésével. A 2017-es folytatás után, 2018-tól egyházunk legnagyobb gyermektáboroztató programja, a Bárka Tábor a cigánymisszió munkatársai által korábban kidolgozott szakmai terv elemeit viszi tovább, ezerötszáz gyermek nyarát téve felejthetetlenné a Balaton partján.

kiskunhalas_5.jpeg

Fotó: Kiskunhalasi Református Egyházközség

BEFOGADÓBB ISKOLÁK

A hagyományos lelkésztovábbképzés mellett 2016- tól kezdve igyekeznek cigánymissziós ismeretekkel bővíteni a teológusok tanulmányait: a Károli Gáspár Református Egyetem negyedéves teológus-lelkész szakosai számára minden ősszel vidéki tanulmányutat szerveznek, illetve szakmai támogatást nyújtanak a Debreceni Református Hittudományi Egyetem Romológiai Tanszéke által tartott kurzusokhoz. A cigánymissziós koncepció megvalósulását segíti az egyházunk fenntartásában működő két roma szakkollégium Debrecenben és Budapesten. A két intézmény a felsőoktatásban tanuló cigány fiatalokat segíti ösztöndíjjal, lakhatással és szakmai képzésekkel. 2018-ban a Cigánymisszió stratégiájának újabb két fontos elemét sikerült elindítani a megvalósulás útján.

Nagyharsány.jpg

Fotó: Cross Studio

A HEKS folyamatos támogatását élvező, fiatalok közötti gyülekezeti munka mellett a svájci szervezettel való együttműködés második, nem kevésbé fontos pillére lett az inkluzív iskolaprogram, amely a református általános iskolák befogadóbbá válását tűzte ki célul a cigány gyermekek számára is. – Az inklúzió lényege, hogy az oktatásban minimális szintre csökkentünk minden akadályt valamennyi tanuló számára – mondta Ablonczy Dániel, a program koordinátora, és kiemelte: – Akadályok merülhetnek fel a diákok közötti interakciók során vagy azzal kapcsolatban, amit és ahogyan tanítunk nekik. Az inkluzív nevelés hatékonyságának alapja a tanulás és a részvétel akadályainak felismerése és mérséklése. A kísérleti program után hat intézmény adta be pályázatát, amely az inklúziós projekt anyagi támogatása mellett folyamatos szakmai kísérést és képzést is nyújt. A Cigánymissziónak továbbra is fontos célja, hogy a református iskolák egyre inkább Krisztus-arcúvá formálódjanak, és – legalább a települési számarányuknak megfelelően – nyitottabbá váljanak a roma fiatalok felé.

KÉPZÉSEKKEL IS SEGÍTENEK

A 2018-as év másik fontos eseménye az Együtt-egymásért gyülekezeti közösségfejlesztő munkatársképzés beindulása volt, európai uniós támogatás segítségével. A programban olyan roma és nem roma gyülekezeti tagok közös képzésén van a hangsúly, akik a két év elvégzése után aktív formálói és szervezői lesznek a helyi közösségi életnek. A diákok gyülekezetükbe, településükre visszatérve, lelkészeiket segítve, együtt szolgálnak a közösségükért. – A képzés egyik célja, hogy szolgálatukban a cigánymissziós alapelveket szem előtt tartva, Isten szeretetéről tanúskodva katalizátorai legyenek a helyi közösségük fejlődésének, és többek között segítsék az etnikai feszültségek csillapítását, valamint a gyülekezetek befogadóbbá válását – mondta Fitos Renáta, a program szakmai vezetője, és hozzátette: – Kiemelten fontos része a képzésnek, hogy a diákok lelkészei is be legyenek vonva a képzési hétvégék történéseibe, figyelemmel kísérjék a képzés folyamatát.

DA_EE_2020_01_17-19-59.jpg

Fotó: Dezső Attila

A képzés alapját a főbb modulok képezik – spiritualitás, keresztyén közösségfejlesztés, romológia, érdekérvényesítés, programszervezés –, átfogó elméleti és gyakorlati ismeretekkel gazdagítva a résztvevőket. A részt vevő diákok a képzés ideje alatt már aktívan kipróbálhatják magukat a gyakorlati programok megszervezésében. A kétéves képzést 2020-ban végezte el az első évfolyam, ősszel pedig a harmadik évfolyam is megkezdte tanulmányait. A program mentora igyekszik személyesen kapcsolatot tartani a résztvevőkkel. – Az a feladatom, hogy segítsek nekik a képzésben elsajátított készségek alkalmazásában. Csodának tartom, hogy mennyien szánják oda Krisztusnak az életüket, az Együtt-egymásért pedig dobbantóként szolgálhat számukra a gyülekezeti életben – mondta Tomes Attila.

DA_2019101718-40.jpg

Fotó: Dezső Attila

EVANGÉLIUM, KULTÚRA, TÖRTÉNELEM

A sokszor a társadalom peremén élő cigányokban nagy éhség van az evangéliumra, a misszió évente megszervezett lelki alkalmai pedig a lehetőségekhez mérten ezt az űrt szeretnék betölteni. A tapasztalatok azt mutatják, hogy ezek az emberek a származásuk miatt folyamatosan sztereotípiákkal és ellenségeskedéssel kerülnek szembe, és ennek köszönhetően cigányságuk inkább bélyeggé, mintsem identitásuk szerves részévé válik. A Cigánymisszió ezért fontosnak tartja olyan roma kulturális események életre hívását, amelyek a kettős, cigány–magyar azonosságtudatot erősítik bennük. 2019 tavaszán először szervezett az MRE a misszióval együttműködve cigány vers- és prózamondó versenyt a református fenntartású tanodák számára, Aranyhíd néven, ezzel is népszerűsítve a magyar irodalom részét képező, mégis méltatlanul elhanyagolt roma alkotók műveit.

IMG_9224.jpg

Fotó: Baracs Dénes

A Cigánymisszió fontos küldetésének tartja, hogy felhívja a figyelmet a 20. század egyik legnagyobb tragédiájára, a holokausztra, amely sok roma közösség életét keserítette meg. 2019 óta évente megemlékeznek az elhunytakról, történelmi-politikai kontextusba helyezve az eseményeket, illetve siratók, kesergők éneklésével idézik fel a korábban elterjedt szokásnak számító virrasztásokat. – Isten szemében nagy szomorúság, amikor egymásra támadunk, itt pedig elé tudjuk vinni a kérésünket, hogy ez ne történjen meg ismét – vallotta meg személyes indíttatását az esemény életre hívásával kapcsolatban Tóth Anita.

IVY_3645.JPG

Fotó: Bazánth Ivola

NINCS KÜLÖNBSÉG

A romák közötti szolgálat felelősségét minden református gyülekezetnek fel kellene ismernie, ezért a Cigánymisszió egyházunk nagyobb eseményein – Magyar Református Egység Napja, Csillagpont – igyekezik minél többeket megszólítani, bemutatni szolgálatát és a cigányok színes kultúráját. Fontos eleme szolgálatuknak az együttműködés a négy másik nagy protestáns felekezet – baptista, evangélikus, metodista, pünkösdi – cigánymissziójával. Az összefogás keretein belül minden évben találkozókat szerveznek – 2020-ban a debrecemi református Nagytemplomban ezerötszáz résztvevő dicsérte együtt Istent –, módszertani kiadványokon és a közös szolgálatot bemutató Tükör című negyedéves lapon dolgoznak. – Az a célunk, hogy megmutassuk: a felekezeti határok nem választanak el minket egymástól, hiszen Jézus Krisztusban egyek vagyunk – fogalmazta meg az együttműködés létjogosultságát Dani Eszter.

IVI_0574.jpg

Fotó: Bazánth Ivola

A Cigánymisszió az elmúlt években folyamatosan bővülő munkatársi csapattal (missziói irodavezető, cigánymissziós referens, projektvezető, projektmentor, adminisztrátor, kommunikációs munkatárs) dolgozott Isten országa szolgálatában, hogy roma és nem roma emberek különbségek nélkül, egy szívvel, egy hittel és egy lélekkel, egymással megbékélve dicsőíthessék a Teremtőt. Szolgálatukat abban bízva végzik, hogy a rövid és hosszú távú céljaikat Isten áldása kíséri majd a következő években – így munkálkodhassanak az ő dicsőségére és mások épülésére, mindig szem előtt tartva Krisztus küldését: „Ahogy engem elküldött az Atya, én is elküldelek titeket.” (Jn 20,21)

Szöveg: Dezső Attila

A cikk megjelent a Reformátusok Lapja 2021/9-es számában.